Sirná svíce, cca 700 g Zobrazit větší

Sirná svíce, cca 700 g

Nový produkt

Zahrádkáři, vinaři, včelaři atd...

Včelaři – vysířování veškerého včelařského vybavení, nástrojů a pomůcek, výrobní prostory

Vinaři a potravináři – vysířování skladů, hal, výrobních prostor, vinných sklepů

Zahrádkáři – vysířování sklepů, skladů a hal před opětovným naskladněním ovoce a zeleniny.... 

Více informací

20 ks

149 Kč s DPH

Více informací

Chemické a fyzikální vlastnosti: Síra > 84%, CAS: 7704-34-9, ES 231-722-6.

Rozsah a způsob použití:

Přípravek určený k síření sklepů, skladů a jiných uzavřených, prázdných prostor před opětovným naskladněním produktů.

Doporučené aplikace: jedna Sirná svíce vystačí na cca 12 - 15 m3 uzavřeného prostoru. V prázdných prostorách určených k ošetření aplikujeme Sirnou svíci. Do nehořlavé nádoby (např. plechový kbelík) vložíme Sirnou svíci a zapálíme ji. Ihned po té místnost opustíme a důkladně ji uzavřeme. Při hoření síry vzniká oxid siřičitý (CAS: 7446-09-5) – toxický plyn, kterým dochází k vysíření prostor. Svíce nehoří klasickým plamenem, ale síra se začne tavit (bublat), zhnědne a vyvíjí se plyn. Svíce nemá klasický knot, zapalujeme zápalkami, zapalovačem… Pokud je svíce zlomená, nemá to vliv na kvalitu produktu. Po min. 4 hodinách prostory otevřeme a důkladně vyvětráme.

Včelaři – vysířování veškerého včelařského vybavení, nástrojů a pomůcek, výrobní prostory

Vinaři a potravináři – vysířování skladů, hal, výrobních prostor, vinných sklepů…

Zahrádkáři – vysířování sklepů, skladů a hal před opětovným naskladněním ovoce a zeleniny

Skladování: Skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu, odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H315 Dráždí kůži.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Signální slovo: varování

Přednosti Sirné svíce:

- Jednoduchá a rychlá aplikace

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Pozor: Po zapálení svíce okamžitě opusťte uzavřený prostor! Uvolněný oxid siřičitý může způsobit těžké poleptání kůže a poškození očí; je toxický při vdechování!

Likvidace obalů: Prázdné obaly ukládejte s komunálním odpadem, nespalujte!

Doba použitelnosti: při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech je doba použitelnosti neomezená.

Hmotnost balení: cca 700

Video o sirné svíci zde: https://www.youtube.com/watch?v=D7An2dHdR7Y&feature=youtu.be